Monday, November 08, 2004

PAKAAMMO/WARAGAWAG TI ATILA, 04-05 IPAW-ITYON 'TA PAKISALIPYO...

SALIP #1:

Art Tolentino Ignacio Literary Awards 2004-2005

Salip iti Puturistiko a Sarita Dagiti Pagannurotan:

1. Silulukat ti pasalip iti amin a mannurat nga Ilokano, agdadamo ken saan, iti man Filipinas wenno iti uray ania a pagilian.
Nangrugi ti pasalip iti Enero 1, 2004 ken aggibus iti Enero 31, 2005.

2. Ti sarita a suraten ket puturistiko, agwerret kadagiti tao, lugar ken pasamak iti masakbayan, iti sumaruno a 25 wenno 50 wenno 100 a tawen manipud iti agdama. Nasken a maipapan kadagiti Ilokano, mailugar ken mapasamak iti Filipinas kangrunaan iti Kailokuan, ti putaren a sarita. Saan a nasken a maipapan iti siensia wenno teknolohia ti tema wenno pakabuklan ti sarita, ketdi, maipangruna a matratar ti kultural, sosial, politikal-ideolohikal, ekonomikal wenno uray nainrelihionan a kasasaad ni Ilokano wenno ti Kailokuan iti masakbayan. Nupay kasta, no saan a maliklikan a mataked ti siensia wenno teknolohia mainaig kadagiti naagapad a kasasaad, saan koma nga agtinnag a bin-ig a science fiction ti sarita.

3. Saan a makedngan ti kaababa wenno kaatiddog ti isalip a sarita, nawaya ti autor a mangeddeng no mano a panid ti manuskrito nga isumitena. Nasken met a naimakinilia ti isalip a sarita iti doble espasio iti 8-1/2” x11” a bond paper. Nasaysayaat pay no naikompiuter ti isalip iti font size a 12 ken fontface a Times New Roman wenno Arial. No naikompiuter ti isalip, pakuyogan ti kopiana iti diskette a naglaon iti file ti entry (iti MS Word document (.doc wenno .rtf) a format). Uppat a kopia ti manuskrito ti sarita ti mangbukel iti entry. Parbo a nagan ti usaren ti autor kas byline iti entryna. Pakuyogan ti entry iti nakarikep a sobre a naglaon iti paulo ti sarita, parbo ken pudno a nagan, kompleto/umno nga adres ti agdama a pagtaengan wenno pagobraan, email address ken cellphone/telephone number (no adda), maysa a 2”x2” a kaudian a ladawan, ken ababa a pakasaritaan ti biag.
Maysa laeng a sarita nga orihinal, bukod a putar, saan a patarus manipud aniaman a pagsasao, di pay naipablaak iti aniaman a publikasion a printed (libro, magasin, pagiwarnak, kdpy) wenno digital (e-book, internet, kdpy) ken di pay nangabak iti aniaman a salip, ti mabalin nga isalip ti tunggal awtor.

4. Agbalin a kukua ti esponsor dagiti mangabak a sarita ken addaan karbengan a mangedit ken mangipablaak kadagitoy iti libro, magasin, pagiwarnak, internet, iti man printed wenno digital a format, nga awan sungsungbatanna iti autor. Agtalinaed ketdi ti copyright iti autor.
Pinal ti pangngeddeng dagiti hurado, saan a maibabawin ti naikeddeng a nangabak, malaksid no matakuatanto a sinalungasing ti nangabak nga autor ti Pagannurotan Bilang 5. No naglabsing ti autor, maibabawi ti premio ket maparitanto metten a makisalip pay kadagiti sumarsaruno pay a pasalip ti ATILA.

5. Paset ti pasalip ti panangsuratto dagiti agpaay a hurado iti bukodda a critical analysis wenno paliiw kadagiti amin a naisalip a sarita, nangabak man wenno naabak. Maisingasingto a maipablaak met dagitoy a paliiw wenno makuna ti/dagiti hurado iti magasin wenno libro a pakaipablaakan dagiti mangabak a sarita.

6. Dagiti premio: Umuna a Gunggona: $550.00; Maikadua a Gunggona: $450.00; Maikatlo a Gunggona: $350.00; Maikapat a Gunggona: $250; ken Maikalima a Gunggona: $200.00. Maipaayan pay iti Plake ti Pammigbig dagiti mangabak. Mapadayawan dagiti mangabak kabayatan ti National Convention ti GUMIL Filipinas iti Kalgaw 2005. Dagiti mangabak a saan a makapan iti GF Convention, maibusonto wenno mapanto idanon ti esponsor ti premioda.

7. Ipatulod dagiti entry itoy nga adres: ATILA 2004-2005, c/o Daniel Nesperos, Liwayway Publishing, Inc., 2249 Chino Roces Avenue, 1231 Makati City. Kadagiti adda accessna iti Internet, nasaysayaat no i-email ti entry iti kampilan001@yahoo.com wenno artesobra@yahoo.com wenno AIGNACIO@hot.rr.com (i-attach iti email ti file ti entry agraman nakasina a file ti ababa a pakasaritaan ti biag; pakuyogan met iti scanned a ladawan (no adda), i-attach met laeng daytoy iti email). Nasken a maipatulod amin nga entries iti di naladladaw ngem Enero 31, 2005 (nasken a natimbrean ti sobre wenno pakete wenno email iti petsa sakbay wenno iti Enero 31, 2005).SALIP #2:

Art Tolentino Ignacio Literary Awards 2004-2005Salip iti DaniwDagiti

Pagannurotan:


1. Silulukat ti salip iti amin a mannaniw nga Ilokano iti Filipinas ken iti uray ania a pagilian. Mangrugi ti salip iti Marso 1, 2004 ken aggibus iti Enero 31, 2005.


2. Koleksion ti daniw, a buklen ti 12 wenno nasursurok pay, ngem saan a sumobra iti 15 a dandaniw, ti suraten kas entry. Silulukat ti tema ti putaren a daniw ngem maipangruna dagiti mangiladawan iti kultura ni Ilokano. Nawaya ti mannaniw iti estilo a kayatna a panangputar wenno panangsukog iti dandaniwna.

3. Nasken a naimakinilia ti isalip a dandaniw iti doble espasio iti 8-1/2” x11” a bond paper. Nasaysayaat pay no naikompiuter ti isalip iti font size a 12 ken font face a Times, Times New Roman, Helvetica wenno Arial. Uppat a kopia ti manuskrito ti koleksion ti dandaniw ti mangbukel iti entry. Parbo a nagan ti usaren ti mannaniw kas byline iti entryna. No maikompiuter ti maisalip a manuskrito, mapakuyogan koma ti hard copy iti diskette a naglaon iti dua a MS Word document (.doc wenno .rtf) a kopia ti entry. No ikoreo ti manuskrito a maisalip, pakuyogan ti entry iti nakarikep a sobre a naglaon iti paulo ti koleksion ti daniw, parbo ken pudno a nagan, kompleto/umno nga adres ti agdama a pagtaengan wenno pagobraan, email address ken cellphone/telephone number (no adda), maysa a 2”x2” a kaudian a ladawan, ken ababa a pakasaritaan ti biag. No i-email ti entry, pakuyogan daytoy iti dua a MS Word document (.doc wenno .rtf) a naglaon iti paulo ti koleksion ti daniw, parbo ken pudno a nagan ti mannaniw, ken ababa a pakasaritaan ti biagna; pakuyogan met iti scanned a ladawan (no adda), i-attach met laeng daytoy iti email.

4. Maysa laeng a koleksion ti daniw nga orihinal, bukod a putar, saan a patarus manipud iti aniaman a pagsasao, di pay naipablaak iti aniaman a publikasion a printed (libro, magasin, pagiwarnak, kdpy) wenno digital (e-book, CD-ROM, DVD-ROM, internet, kdpy) ken di pay nangabak iti aniaman a salip, ti mabalin nga isalip ti tunggal mannaniw.
Agbalin a kukua ti esponsor dagiti mangabak a daniw ken addaan karbengan a mangedit ken mangipablaak kadagitoy iti libro, magasin, pagiwarnak, internet, iti man printed wenno digital a format, nga awan sungsungbatanna iti mannaniw. Nupay kasta, agtalinaed ketdi ti copyright iti mannaniw.

5. Pinal ti pangngeddeng dagiti hurado, saan a maibabawi ti naikeddeng a nangabak, malaksid no matakuatanto a sinalungasing ti nangabak a mannaniw ti Pagannurotan Bilang 4. No naglabsing ti mannaniw, maibabawi ti premiona ken mapawilanton a makisalip pay kadagiti sumarsaruno pay a pasalip ti ATILA.

6. Paset ti salip ti panangsuratto dagiti agpaay a hurado iti bukodda a critical analysis wenno paliiw kadagiti amin a naisalip a daniw. Maisingasingto a maipablaak met dagitoy a paliiw wenno makuna ti/dagiti hurado iti magasin wenno libro ken dadduma pay a medium a pakaipablaakan dagiti mangabak a daniw.

7. Dagiti gunggona: Umuna a Gunggona: $350.00. Maikadua a Gunggona: $300.00. Maikatlo a Gunggona: $250.00. Maikapat a Gunggona: $200.00 ken Maikalima a Gunggona: $150.00 Maipaayan pay iti Plake ti Pammigbig dagiti mangabak.

8. Mapadayawanto dagiti mangabak kabayatan ti National Convention ti GUMIL Filipinas iti Kalgaw 2005. Dagiti mangabak a saan a makapan iti GF Convention, maibusonto wenno mapanto idanon ti esponsor ti premioda.

9. Ipatulod dagiti entry itoy nga adres: Salip ti Daniw, ATILA 2004-2005, c/o Daniel Nesperos, Liwayway Publishing, Inc., 2249 Chino Roces Avenue, 1231 Makati City, Philippines. Kadagiti adda accessna iti Internet, i-email ti entry iti kampilan001@yahoo.com wenno artesobra@yahoo.com wenno AIGNACIO@hot.rr.com. Nasken a maipatulod amin nga entries iti di naladladaw ngem Enero 31, 2005.

1 Comments:

Blogger asseng said...

komustakan angkay?

agpadlawka met a.

February 8, 2005 at 5:42 PM  

Post a Comment

<< Home